Phần Mềm Tải Về

- Phần mềm vang số Lx acoustic L9 :

https://drive.google.com/open?id=1vHSgrHrYXVi6jeZij6dphrBjhUQo81vX

- Phần mềm vang số Lx acoustic D5 :

https://drive.google.com/open?id=13Gq_XxbCjns2vgp8PoEoeGIBoD5G_iUC

- Phần mềm Vang LX8 ( bản 2021 ) 

https://drive.google.com/file/d/199r-yTBn0xjsHVsTEPIAdRypRIdDNjsY/view?usp=sharing

- Phần mềm Vang Số Lx acoustic LX8 :

https://drive.google.com/file/d/1qC856_SN1Fk0Ev-F_zlGcoss_uErp7Zp/view?usp=sharing

- Phần Mềm Vang Số Lx acoustic DX500:

https://drive.google.com/file/d/1wjyCy2cGziSTSkZmqCWlAxJ9GRKaF5BW/view?usp=sharing

 

Phần mềm Vang LX8 ( bản T9/2022 ) Chú Ý Xóa File Bản Cũ Khi Cài

https://drive.google.com/file/d/1231rkEKP2cvHnc34A-TexDKryhwr8azX/view?usp=sharing

- Phần mềm Crossover Lx acoustic DX480 :

https://drive.google.com/file/d/1NEE_tpkKsxY12GcD4lQVsaAdCLbzP4bd/view?usp=sharing

 

 

Lên đầu trang